A Factum4 Office Kft. és a vele szerződő felek (üzleti partnerei) közötti szerződésekhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatás megrendelésére, irányuló szerződés megkötése kapcsán a Factum4 Office Kft. az Ön személyes adatainak kezelőjeként jár el. A személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk az Ön rendelkezésére.

1. Az adatkezelő adatai

 • Cégnév: Factum4 Office Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Cégjegyzékszám: 01-09-984718
 • Székhely: Bp 1139. Forgách u 9/b.
 • Telefonszám: 06703790587
 • E-mail: factum4@magannyomozo.info

A továbbiakban: Adatkezelő, vagy Factum4 Office Kft.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

2. Az Ön adatkezelés által érintett személyes adatai

Az Adatkezelő a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII tv. (a továbbiakban Szvtv.) szerinti magánnyomozói tevékenységet végző (a továbbiakban: üzleti tevékenység) gazdasági társaság. A Factum4 Office. Kft.-vel ebben a körben megkötött szerződés kapcsán az Ön alábbi személyes adatait érinti az adatkezelés:

 • Név:
 • Lakcím:
 • Telefonszám:
 • E-mail cím:
 • amennyiben ön az Adatkezelővel szerződő jogi személy természetes személy képviselője, vagy kapcsolattartásra kijelölt tagja, dolgozója abban az esetben a neve és elérhetőségi adatai:

3. Az adatkezelés jogalapja, célja

3.a. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és az Ön között (vagy az Ön által képviselt jogi személy között) a Factum4 Office. Kft. üzleti tevékenysége körében létrejött szerződés teljesítése. Adatkezelés célja az említett szerződés teljesítése érdekében az érintett felek, illetve a képviseletükben eljáró személyek beazonosíthatóságának biztosítása, továbbá a szerződéshez kapcsolódóan a Factum4 Office Kft.-t terhelő jogszabályi kötelezettségek (pl. számla kiállítása, adóbevallás elkészítése) teljesítéséhez, illetve jogok érvényesítéséhez szükséges adatok rendelkezésre állása.

A személyes adatainak szolgáltatása részben a szerződés megkötésének feltétele, másrészt az Adatkezelőt terhelő további jogi kötelezettségek teljesítéséhez is szükséges, vagyis a személyes adatai szolgáltatásának hiányában a szerződéskötés, illetve annak teljesítése nem lehetséges.
Amennyiben Ön a Factum4 Office Kft.-vel szerződő jogi személy kapcsolattartásra kijelölt tagja, dolgozója, abban az esetben az Adatkezelővel szerződő jogi személy a létrejött szerződés tejesítésének előmozdítása végett kapcsolattartóként jelöli meg Önt (mint a Ptk. szerinti közreműködőt). A közreműködő az Adatkezelővel szerződő jogi személy munkavállalója, megbízottja, akinek nevét és elérhetőségét (un. céges telefonszám, és e-mail cím), a vonatkozó polgári jogi , és munkajogi előírásoknak megfelelően, az adott szerződött partner az Adatkezelőnek átadja. Ebben az esetben az érintett dolgozó munkaköri feladata az Adatkezelővel szerződő fél szerződéseinek teljesítése során a közreműködés, ennek hiányában az adott dolgozó munkaköri feladatait nem tudná ellátni, vagyis a munkaszerződése nem lenne teljesíthető.
Az ilyen esetekben az Adatkezelővel szerződő jogi személy – mint a közreműködő munkáltatója – feladata és felelőssége, hogy a közreműködő vonatkozásában a személyes adatainak ilyen jellegű kezeléséről megfelelő tájékoztatást adjon.

4. A kezelt adatok átadásának, továbbításának esetei

4.a. Az Ön személyes adatait az adatkezelő a jogszabály alapján teljesítendő könyvviteli, adóbevallási feladatainak ellátásában közreműködő szerződött partnere részére, az előbb említett kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kimutatások, bevallások elkészítése érdekében átadja. A fentieknek megfelelően a személyes adatok átadása az alábbi adatfeldolgozó részére kerül sor:

 • Név/cégnév: NORTIA 2003 Számviteli és Informatikai szolgáltató Kft.
 • Székhely: 1103.Bp. Kazah u. 8.sz.
 • E-mail: nortia2003kft@gmail.com
 • Telefon: +3612604594

4.b. Az Ön személyes adatait az Adatkezelő a jogszabályokban meghatározott esetekben (pl. az illetékes hatóságok megkeresésére) is továbbítja más felé, egyebekben az adatkezelő személyes adatait másnak nem adja át.

5. Az adatkezelés időtartama

5.a. Az Ön kezelt személyes adatait a Factum4 Office.Kft – tekintettel a számviteli törvénynek a számviteli beszámoló alapjául szolgáló iratok megőrzési idejére vonatkozó rendelkezéseire (2000. évi C. tv. 169. §) – a szerződés tejesítését követő évtől számított nyolc évig kezeli/őrzi meg, ezt követően azokat törli. Mindez azt jelenti, hogy ha személyes adatait olyan irat (pl. számla, szerződés) tartalmazza, amelyet a számviteli előírások miatt az előbb írt ideig kell őrizni, akkor a személyes adatait is eddig kezeli az Adatkezelő.
5.b. Egyéb esetekben személyes adatait addig kezeljük (tároljuk), amíg a szerződés teljesítésével kapcsolatban érvényesíthető jogi igénnyel lehet fellépni, vagyis az általános polgári jogi elévülés idejéig. Mivel ez jelenleg 5 év, ezért a szerződés teljesítését követő 5 év után az adatait töröljük.

5.c. A megbízás teljesítése során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat az Adatkezelő a szerződés megszűnése (pl. teljesítés) a szerződés szerinti felhasználási cél teljesülése, vagy ha az adat szerződés szerinti teljesítéshez nem szükséges, vagy arra alkalmatlan, annak megállapítása után haladéktalanul törli. (Szvtv. 23. §)

6. Az érintett jogai az adatkezelés kapcsán

A Factum4 Office Kft. által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak a Factum4 Office. Kft. általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kéréseire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulni.
Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

 • megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • telefon: (1) 391 1400

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az Adatkezelőnél állnak rendelkezésre. Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására, és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 25 napon belül tájékoztatjuk.

Az érintett nyilatkozata:
Kijelentem, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

Kelt          Aláírás